Utrzymanie zimowe dróg i chodników w mieście i gminie Pasłęk

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Interpelacje | 1511 odsłon.

Z ostatniej sesji Rady Miejskiej z  dnia 13 grudnia 2013r.

Ostatni atak zimy raz jeszcze udowodnił, że zarówno w mieście, jak i w gminie Pasłęk panuje kompletny chaos w zakresie prawidłowego odśnieżania/utrzymania chodników i dróg, szczególnie podległych Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (np. ulica Kraszewskiego, której chodnik nie jest odśnieżany rokrocznie, ul. Sprzymierzonych, rondo "Ithzoe") oraz Zarządowi Dróg Powiatowych w Elblągu (np. ulica Kochanowskiego, Paderewskiego, Chopina i inne). Przerzucanie obowiązku odśnieżania chodników jest bezprawne, albowiem oddziela je od posesji  właścicieli pas zieleni. Zgodnie z art.5 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu w czystości i porządku dróg w gminie burmistrz sprawuje nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z przepisów ustawy i może wydać decyzję w trybie administracyjnym nakazującą uprzątniecie śniegu, lodu, śmieci z sprzed posesji lub ciągu komunikacyjnego do nałożenia kary grzywny włącznie.

Wobec notorycznego bałaganu w tym zakresie proszę o skierowanie pism, a w razie konieczności decyzji  do zarządców dróg, aby wreszcie zaczęli wykonywać nałożone na nich ustawowe obowiązki i proszę kopie pism przesłać mi do wiadomości.