Legalność posadowienia obiektów w Parku Ekologicznym w Pasłęku oraz ich stan techniczny

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Interpelacje | 1857 odsłon.

Zapytanie z dnia 7 maja 2014r. 

 

W związku zawaleniem się wiaty biesiadnej  w Parku Ekologicznym w Pasłęku, w następstwie którego hospitalizowano dwie osoby w szpitalu w Elblągu uprzejmie proszę o następujące informacje;

  1. Kiedy (przed wypadkiem) dokonano przeglądu technicznego obiektu i kto go dokonał?
  2. Z jaką częstotliwością i w jakim okresie dokonywane są przeglądy techniczne podobnych obiektów zlokalizowanych w Pasłęku i na terenie gminy Pasłęk?
  3. Czy wszystkie obiekty zlokalizowane na terenie Parku Ekologicznego w Pasłęku tj. stajnia do  hodowli koni wraz z zapleczem gospodarczym, obiekty handlowe, wiaty,  budynek  z gliny i inne, zostały wzniesione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tej części miasta Pasłęka? Proszę o wyspecyfikowanie, które z obiektów powstały na podstawie  pozwolenia  na budowę lub zgłoszenia zamiaru ich wybudowania (prowadzenia robót budowlanych), a które powstały bez pozwolenia lub zgłoszenia. Czy wymienione obiekty mają zgodę na użytkowanie, a jeżeli tak, to które z nich?  Proszę również o podobną informację o baraku-kontenerze posadowionym na Stadionie Miejskim przy ul. Kraszewskiego, tuż przy bramie wjazdowej.

Do odpowiedzi proszę o załączenie kserokopii dokumentów formalno-prawnych wskazujących na legalność  posadowienia wskazanych budynków i budowli.

Budowa Placu Tysiąclecia w Pasłęku bez nadzoru konserwatora zabytków?

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Interpelacje | 1656 odsłon.

Zapytanie z dnia 7 maja 2014r.

 

      W związku trwającą budową sportowo – rekreacyjnego placu dla dzieci i młodzieży w Pasłęku przy ul. Jagiełły ( dawny Plac Tysiąclecia) uprzejmie proszę o następujące informacje;

  1. Czy budowa placu jest objęta nadzorem konserwatora zabytków? Nadmieniam, że pomimo zapytania w tej kwestii  skierowanego do p. Marii Gawryluk – Kierownika Elbląskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie, obecnej na sesji Rady Miejskiej w Pasłęku w dniu 25.10.2013r, do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Jest to o tyle zaskakujące, iż wówczas publicznie informowałem,  że w trakcie prac ziemnych odkrywane są stare fundamenty i fragmenty zabudowy. Zważyć również należy, że  plac z jednej strony okala doskonale zachowany średniowieczny mur obronny wpisany do rejestru zabytków.
  2. Jak ma się do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęka i ładu architektonicznego budowa nowego muru z cegły klinkierowej okalającego Plac Tysiąclecia od strony ul. Jagiełły? Kto wydał na to zgodę?
  3. Czy z przestrzeni Placu znikną blaszane pawilony handlowe (popularnie zwane szczękami) ?

Składowanie odpadów na Stacji Przeładunkowej w Robitach

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Interpelacje | 1691 odsłon.

Zapytanie z dnia 7 maja 2014r.

 

W związku zakupem pojemników do gromadzenia bioodpadów z Miasta i Gminy Pasłęk i składowaniem ich na Stacji Przeładunkowej w Robitach k. Pasłęka tj.  poza docelowym miejscem przeznaczenia uprzejmie proszę o następujące informacje;

  1. Czy Stacja przeładunkowa w Robitach k. Pasłęka jest ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadów?
  2. Proszę o sprecyzowanie: jaki rodzaj odpadów jest tam składowany, jakie są dopuszczalne ich  ilości  i  przez jak długi okres ?
  3. Dodatkowo proszę wskazać: kto wydał zgodę na składowanie bioodpadów na ww. stacji zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza komunalnego w Pasłęku. Czy sprawa była konsultowana z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Elblągu?