Ludzie skargi piszą… na Burmistrza Pasłęka

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 2020 odsłon.

skarga obrazDo Rady Miejskiej w Pasłęku trafiła skarga mieszkanki  miejscowości Krosno gm. Pasłęk na działanie Burmistrza Pasłęka.

Skarżąca zarzuciła Burmistrzowi Pasłęka:

  1. brak jakichkolwiek działań w sprawie dotyczącej podłączenia należącego do skarżącej i jej męża mieszkania położonego  w Krośnie do nowo wybudowanej  w latach 2011-2014 gminnej sieci wodociągowej w Krośnie,
  2. nieudzielenie skarżącej od 31.03.2011 roku odpowiedzi w sprawie, o której mowa w pkt 1.

Burmistrz udzielił wyjaśnień radnym na piśmie w uzasadnieniu do uchwały Rady Miejskiej oddalającej skargę jako bezzasadną. Podczas rozpatrywania skargi zabierała głos skarżąca wraz synem, który zamierza zamieszkiwać w przedmiotowym mieszkaniu.

W 2011 roku Gmina Pasłęk opracowała dokumentację projektową na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej Krosno-Zielony  Grąd- Kolonia Marianka – Rzędy – Kupin”. Wykonanie ww. dokumentacji miało na celu zaprojektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym ich przebiegu, w miejscowościach: Krosno, Krosienko, Krosno Młyn, Kol. Marianka, Zielony Grąd  oraz sieci kanalizacyjnej do m. Rzędy.

Wstępna koncepcja przebiegu (trasy)  sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przebiegała przez działki wszystkich trzech współwłaścicieli budynku mieszkalnego (trzyrodzinny), w tym również skarżącej, na co od początku wyrażała ona zgodę.

Niestety, wstępna koncepcja projektowa została odrzucona przez dwóch współwłaścicieli budynku, którzy zażądali zmiany przebiegu trasy sieci wodno-kanalizacyjnej w ten sposób, aby przebiegała ona za budynkiem mieszkalnym (poprzednio przebiegała wzdłuż drogi wojewódzkiej, przed budynkiem). Swoją decyzję uzasadnili: zagospodarowaniem przestrzeni przed budynkiem (m.in. nasadzenia roślin, ogrodzenie). Projektant uwzględnił ich sprzeciw, o czym skarżąca nie miała pojęcia i na etapie uzyskiwania  pozwolenia na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej nie odwołała się od decyzji Starosty Elbląskiego, który w dniu 22.04.2011 r. wydał pozwolenie na budowę sieci.  

Roboty inwestycyjne  rozpoczęto w 2013r., a ich zakończenie  nastąpiło 31 lipca 2014r.

W dniu 17 lipca 2014r. na zebraniu gminnym skarżąca zgłosiła problem  braku możliwości podłączenia się do nowo wybudowanej sieci, albowiem sieć omija działkę, na której położona jest część budynku wraz lokalem skarżącej. Dopiero w tym czasie urzędnicy gminy powzięli informację, że działkę skarżącej pominięto podczas projektowania sieci, która to sieć przebiega obecnie przez działki należące do sąsiadów posiadających lokale w przedmiotowym budynku i skutecznie omija działkę skarżącej.

W celu doprowadzenia sieci do lokalu skarżącej zaproponowano budowę przyłącza wodno-kanalizacyjnego przez działki sąsiadów lub nawet w samym budynku do istniejących już przyłączy sąsiadów. Na ta warianty nie zgodzili się jednak sąsiedzi. Głównym powodem ich stanowiska miał być wieloletni konflikt sąsiedzki.

Pasłęk wyludnia się, czyli „baby boom” po pasłęcku

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 1985 odsłon.

demografiaNiestety, prawda się okrutna. Z roku na rok ubywa mieszkańców w naszej gminie. Mamy ujemny przyrost naturalny. W 2014 roku urodziło się 183 obywateli, a zmarło 196 osób. Ujemny przyrost naturalny wniósł - 13. Jeszcze gorzej było w 2015 roku;  urodziło się 173 osób, a zmarło 198. Zatem ujemny przyrost naturalny wyniósł -25.

Stan ludności na koniec 2016r. w mieście Pasłęk wyniósł 12 157, zaś w pozostałych miejscowościach naszej gminy wynosił 7 290 osób. Łącznie na terenie miasta i gminy Pasłęk zamieszkiwało 19 447 mieszkańców.

To statystyka czysto teoretyczna, która nie uwzględnia migracji zarówno zagranicznej, jak i krajowej.

Szacuje się, że  faktycznie jest nas blisko 4 tysiące mniej, bowiem tyle osób wyemigrowało za pracą zarówno zagranicę, jak i do większych aglomeracji w kraju.

Dziś bardzo nośnym hasłem jest „baby boom”, czyli większa liczba urodzeń spowodowana programem rządowym 500+ gwarantującym zasiłki na dziecko do 18 roku życia.

A jak to wygląda u nas. Oto cyfry.

Wycinka 108 drzew w Pasłęku i na tym nie koniec

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 1915 odsłon.

wycinka 2Cała Polska wciąż ekscytuje się tematem wycinki drzew, szczególnie w końcówce 2016roku i na początku 2017 roku. Znowelizowane przepisy ustawy o ochronie środowiska pozwoliły wycinać drzewa na działkach właścicieli i to rozwiązanie jest społecznie powszechnie akceptowalne, szczególnie  jeśli chodzi o jedno, czy nawet kilka drzew na własnej działce. Nieco  inaczej traktuje się masową wycinkę całych kompleksów zadrzewień, które poszły pod topór w celu zabudowy działek przez deweloperów oraz działek będących własnością gmin.

A jak to wygląda w naszym pasłęckim "ogródku".  

Z otrzymanej od Burmistrza Pasłęka wynika, co następuje;

W okresie od 1 grudnia 2016r. do 28 lutego 2017r. z gruntów komunalnych wycięto łącznie 108 drzew, w tym

  • 1 szt. z gatunku klon zwyczajny, przy ul. Bankowej, działka gminna 215/15 na wniosek zarządcy MK Nieruchomości, 
  • 2 szt. z gatunku świerk pośpolity i świerk kłujący, przy ul. Zwycięstwa, działka nr 142/1 na wniosek zarządcy MK Nieruchomości,
  • 11 szt. z gatunku topola przy ul. Mickiewicza (parking), działki gminne nr 230 i 229/2,
  • 94 szt. z terenów dróg gminnych (m.in. przy ul. Rzemieślniczej, Osińskiego, Jana Pawła II).

Wyżej wskazane drzewa zostały usunięte za zgodą Starosty  Elbląskiego, na podstawie decyzji administracyjnej wydanej na wniosek  Burmistrza Pasłęka.

R/ewolucja w pasłęckich szkołach, czyli wszystko o reformie oświaty

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 2485 odsłon.

reforma szkoły

Na wniosek naszego klubu radnych „PASŁĘK RAZEM” w dniu 22 lutego 2017r. zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2014-2018. Celem naszej inicjatywy było uzyskanie szczegółowej informacji o przygotowaniach pasłęckich placówek oświatowych do reformy, która wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r.. W tym celu poprosiliśmy o przedłożenie przez Burmistrza Pasłęka szczegółowego sprawozdania z planowanych zamierzeń zmian w funkcjonowaniu szkół i przedszkoli w związku z wdrażaniem reformy oświatowej ze szczególnym uwzględnieniem skutków finansowych dla budżetu Gminy poprzez:

a) przedstawienie propozycji nowych obwodów szkół w formie graficznej

b) przedstawienie przez każdego z dyrektorów poszczególnych szkół podstawowych i gimnazjów, zmian w strukturze po 1 września 2017 r. z podaniem liczebności poszczególnych klas/oddziałów, liczby nauczycieli z podaniem ich specjalizacji, liczby personelu pomocniczego z podaniem stanowisk, przewidywanej prognozy zmian na kolejne 3 lata w obszarach prezentowanych wcześniej

c) skutki reformy dla wychowania przedszkolnego w ocenie dyrektorów przedszkoli

d) omówienie zasad rejonizacji i możliwości przemieszczania uczniów do placówek poza rejon na wniosek rodziców/opiekunów w świetle obowiązujących lokalnie przepisów.

W wyniku zaplanowanej reformy zlikwidowane zostaną dwa gimnazja. Gimnazjum nr 1 przy ul. Jagiełły, które zostanie przekształcone w Szkołę Podstawową nr 1. Z  kolei w Zespole Szkół Powszechnych przy ul. 3 Maja  zniknie gimnazjum, a pozostanie tylko Szkoła Podstawowa nr 3. Nauka w szkole podstawowej potrwa 8 lat, a obecni szóstoklasiści będą kontynuowali naukę przez kolejne dwa lata do ukończenia szkoły podstawowej. Dalej młodzież będzie mogła kontynuować naukę w  czteroletnich liceach, pięcioletnich technikach lub trzyletnich szkołach zawodowych. Dodać należy, że wygaszanie gimnazjów potrwa jeszcze dwa lata, czyli do 31 sierpnia 2019 roku, kiedy obecni pierwszoklasiści ukończą szkołę.

Oto przyszła sieć placówek.

I. Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Pasłęk:

Lp. Nazwa i adres siedziby szkoły

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pasłęku  14-400 Pasłęk, ul. Władysława Jagiełły 30

Obwód szkoły stanowią ulice w Pasłęku: Apteczna, Bankowa, Bohaterów Westerplatte 1-32a,Brzozowa, Chodkiewicza, Bolesława Chrobrego, Cicha, Jana HenrykaDąbrowskiego, Dębowa, Dworcowa, Firleja, Gdańska, Geodetów, Ks.Bazylego Hrynyka, Władysława Jagiełły, Jana Pawła II, Kolonia Robotnicza, Marii Konopnickiej, Kopernika 1-27, Kościuszki, Biskupa Ignacego Krasickiego, Ks. Kazimierza Cyganka, Leśna, Limanowskiego, Malinowa, Mickiewicza, Ks. Franciszka Osińskiego, Parkowa, Partyzantów, Piłsudskiego, Południowa, Przedszkolna, Przemysłowa, Różana, Rzemieślnicza, Sadowa, Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Spacerowa, Strażacka,Szkolna, Wiśniowa, Witosa, Wojska Polskiego, Zacisze, Zielona, Zwycięstwa, plac św. Wojciecha, Zamkowa oraz miejscowość Zakrzewko

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Pasłęku  14-400 Pasłęk, ul. Sprzymierzonych 9 i 14-400 Pasłęk, ul. Sprzymierzonych 5

Obwód szkoły stanowią ulice w Pasłęku: Generała  Władysława Andersa, Buczka,

Chopina, Stefana Czarnieckiego, Długa, Dolna, Elbląska, Jaśminowa, Kochanowskiego, Kraszewskiego, Kresowa, Krzywa, Kusocińskiego, Kwiatowa, Lanca, Lwowska, Nowowiejskiego, Paderewskiego, Rataja, Sprzymierzonych, Augustyna Steffena, Sybiraków, Topolowa, Traugutta, Juliana Tuwima, Widokowa, Wileńska, Wiosenna, Wschodnia,  Zawiszy Czarnego

oraz miejscowości: Anglity, Aniołowo, Bądy, Borzynowo, Dawidy, Gulbity, Kajmy, Kawki, Kopina, Krasin, Krosienko, Krosno, Kupin, Leszczyna, Łączna, Łukszty, Marianka, Nowe Kusy, Nowiny, Oleśnica, Robity, Rogowo, Rzeczna, Sakówko, Stegny, Wikrowo, Zielony Grąd, Gibity, Owczarnia, Siódmak i Stare Kusy

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. mjra Henryka Sucharskiego w Pasłęku 14-400

Pasłęk, ul. 3 Maja 2,  14-400 Pasłęk, ul. Spółdzielcza 7, 14-400 Pasłęk,

pl. Grunwaldzki 8

Obwód szkoły stanowią ulice w Pasłęku: 11 Listopada, 3 Maja, Bohaterów Westerplatte od nru  34, Drzymały, Działka, Firmowa, pl. Grunwaldzki, Gwiezdna, Jana Heweliusza, Kolonia Zdroje,  Kopernika od nru 27a, Ogrodowa, Ostry Róg, Polna, Słoneczna, Spółdzielcza;

oraz miejscowości: Brzeziny, Czarna Góra, Gołąbki, Kąty, Majki, Nowa Wieś, Pólko, Rydzówka, Rzędy, Sokółka, Talpity i Cierpkie;

4. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Rogajnach,  Rogajny 27, 14-400 Pasłęk

Obwód szkoły stanowią miejscowości: Gryżyna, Kwitajny, Leżnica, Maciejowizna, Malinowo, Nowy Cieszyn, Rogajny, Sałkowice, Skolimowo, Surowe, Zielno

5. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  w Zielonce Pasłęckie,  Zielonka Pasłęcka 14, 14-400 Pasłęk

Obwód szkoły stanowią miejscowości: Awajki, Buczyniec, Dargowo, Drulity, Kielminek, Kronin, Kudyński Bór, Marzewo, Piergozy, Piniewo, Tumpity, Tulno, Wakarowo, Wągniki, Wójtowizna, Bukowa, Kudyny, Zielonka Pasłęcka;

Następnie każdy z dyrektorów szkół szczegółowo poinformował o planowanych zmianach w strukturze funkcjonowania.

Deficytowy budżet Pasłęka na 2017 rok

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 2498 odsłon.

 

budżet 2017Dochody Gminy Pasłęk w 2017 roku mają osiągnąć wartość 78,06 mln zł, zaś wydatki mają  zamknąć się w kwocie 79,55 mln zł.

Deficyt budżetu  będzie w granicach 1,49 mln zł, przy czym gmina musi spłacić 5,6 mln zł kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. W tego względu  konieczne będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 5,65 mln zł, który będziemy spłacać do 2023 roku. Jest jednak szansa, że zadłużenie gminy zmniejszy się do 18 mln zł.

Planowany wskaźnik zadłużenia ma wynieść 23,25%, czyli blisko co piąta złotówka w budżecie pochodzi z kredytu. Z kolei wskaźnik obsługi długu wyniesie 7,69% (ustawowy dopuszczalny próg 15%).

Dochody majątkowe na poziomie są oszacowane na poziomie 22 mln złotych. Podatki od nieruchomości praktycznie pozostają na tym samym poziomie, co w  2016 roku. Podatek  rolny będzie niższy z powodu przyjętej urzędowej niskiej ceny 1 kwintala żyta.

Nieco przeszacowane mogą być wpływy z podatku od osób fizycznych, albowiem już po złożeniu projektu budżetu parlament podwyższył kwotę wolną od podatku.

Miasto zamierza ok. miliona złotych uzyskać ze sprzedaży działek budowalnych położonych przy ul. Kopernika i Ul. Heweliusza.

Gmina liczy na subwencje budżetowe w wysokości blisko 21 mln zł, jednak te wartości mogą być niższe, gdyż dofinansowanie z budżetu centralnego sukcesywnie maleje i gminy muszą bardziej liczyć na siebie.

Z subwencjami bezpośrednio wiąże się temat wydatków  na oświatę, bo choć z jednej strony otrzymujemy środki z subwencji  (ok. 13,5 mln zł), to zmuszeni jesteśmy wydać na utrzymanie oświaty i opiekę wychowawczą blisko 19,5 mln zł. Udział gminy w wydatkach wynosi aż 30%.