Gdzie się podziały hydranty na ul. Sprzymierzonych w Pasłęku. Kto jest odpowiedzialny za taki stan rzeczy?

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 3650 odsłon.

images 1.jpgWczorajszy pożar baru rybnego  „OKOŃ” w Zielonym Grądzie k. Pasłęka odsłonił kolejną w bardzo groźną w skutkach „inwestycyjną wpadkę”. Wystąpił  problem z ustaleniem, gdzie na przebudowanej ulicy Sprzymierzonych znajdują się hydranty zewnętrzne w sieci wodociągowej przeciwpożarowej.

Według mieszkańców osiedla sieć wodociągowa po modernizacji w 2012r. została wyposażona w hydranty zewnętrzne. Trudno mi też sobie wyobrazić, aby została ona odebrana przez gminę bez ich zamontowania (?).

Jednak wczorajsze wydarzenia spowodowały podejrzenie, że wykonawca drogi „zapomniał” o hydrantach  i przykrył je chodnikiem. Sprawa wymaga bardzo wnikliwego wyjaśnienia i jest bardzo poważna, gdyż w przypadku pożaru na ul. Sprzymierzonych i pobliskich ulicach dostęp do hydrantów może decydować o powodzeniu akcji gaśniczej.

Cechy techniczne i rozmieszczenie hydrantów określa § 10 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg przeciwpożarowych  (Dz. U. z 2009r.  Nr 124 poz. 1030 w załączeniu).

Ten również paragraf mówi, że hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej. U nas jednak te przepisy się lekceważy, a niejednokrotnie brak jest na ulicach oznakowań miejsc, gdzie usytuowane są hydranty, co w przypadku pożaru powoduje panikę i  dezorientację zarówno mieszkańców, jak straży pożarnej.

Zadaniem burmistrza jest błyskawiczne zajęcie się tym tematem w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich.

A każdy z nas powinien sprawdzić; czy nasze osiedle, ulica, czy wieś posiada hydrant zgodnie z obowiązującymi przepisami i mieć gwarancję od właściciela sieci, że jest on sprawny.

 

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg przeciwpożarowych  (Dz. U. z 2009r.  Nr 124 poz. 1030)

§ 10 Hydranty zewnętrzne

1. Na sieci wodociągowej przeciwpożarowej stosuje się hydranty zewnętrzne nadziemne o średnicy nominalnej DN 80.
2. Dopuszcza się instalowanie hydrantów podziemnych o średnicy nominalnej DN 80 w przypadkach, gdy zainstalowanie hydrantów nadziemnych jest szczególnie utrudnione lub niewskazane, na przykład ze względu na utrudnienia w ruchu.
3. W obiekcie budowlanym produkcyjnym i magazynowym, w którym wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru przekracza 30 dm3/s, w zakładach rafineryjnych i petrochemicznych oraz na magistralnym przewodzie wodociągowym przeciwpożarowym należy instalować hydranty nadziemne o średnicy nominalnej DN 100.
4. Hydranty zewnętrzne zainstalowane na sieci wodociągowej przeciwpożarowej powinny być wyposażone w odcięcia umożliwiające odłączania ich od sieci. Odcięcia te muszą pozostawać w położeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci.
5. Hydranty zewnętrzne powinny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń, będących odpowiednikami norm europejskich (EN).
6. Hydranty zewnętrzne umieszcza się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach, przy zachowaniu odległości:
1) między hydrantami - do 150 m;
2) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
3) najbliższego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;
4) innych niż wymienione w pkt 3 hydrantów wymaganych do ochrony obiektu budowlanego - do 150 m;
5) od ściany chronionego budynku - co najmniej 5 m.
7. Poza obszarami miejskimi odległość między hydrantami powinna być dostosowana do gęstości istniejącej i planowanej zabudowy.
8. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), nie może być mniejsza niż:
1) dla hydrantu nadziemnego DN 80 - 10 dm3/s;
2) dla hydrantu nadziemnego DN 100 - 15 dm3/s;
3) dla hydrantu podziemnego DN 80 - 10 dm3/s;
4) dla hydrantu nadziemnego DN 80 na sieci, o której mowa w § 9 ust. 2 - 5 dm3/s.
9. Dla zapewnienia możliwości intensywnego czerpania wody do celów przeciwpożarowych na sieciach wodociągowych o średnicy nominalnej nie mniejszej niż DN 250 powinny być instalowane hydranty nadziemne, spełniające następujące wymagania:
1) średnica nominalna hydrantu powinna wynosić DN 100 lub DN 150;
2) wydajność nominalna przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody nie może być mniejsza niż 20 dm3/s;
3) hydranty powinny być usytuowane w miejscach dostępnych z głównych dróg komunikacyjnych na terenie jednostki osadniczej;
4) miejsce usytuowania hydrantu należy oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami wraz z podaniem na znaku dodatkowym wielkości charakterystycznych hydrantu;
5) przy hydrancie należy przewidzieć stanowisko czerpania wody o wymiarach zapewniających swobodny dostęp do hydrantu;
6) na stanowisku czerpania wody należy umieścić zakaz parkowania.
10. Określenia potrzeb w zakresie instalowania hydrantów, o których mowa w ust. 9, dokonują właściwe miejscowo organy Państwowej Straży Pożarnej w ramach opiniowania projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
11. Maksymalne ciśnienie hydrostatyczne w sieci wodociągowej przeciwpożarowej nie może przekraczać 1,6 MPa.
12. Miejsce usytuowania hydrantu zewnętrznego należy oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami.
13. Hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej.

Později vy si rozuměl jsem, že viagra a dávka je zajímavé věci viagra 25mg nejtěžší uvažovat není přímo. Takže vy si myslel než. Jen vůle muset přemýšlet o tom, kdy se dá dělat.

Komentarze  

+3 #3 Ja 2014-10-09 18:21
Wszystko jest robione na pokaz,efekt końcowy przewaznie marny :-*
Cytować
+4 #2 Komentator 2014-10-08 15:45
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podlega bezpośrednio Burmistrzowi. Firma ta jest powiązana politycznie oraz koneksjami rodzinnymi z nadzorującym referatem U.M. Wszystkie skandale w dużym stopniu są wyciszane przed opinią publiczną. Nie każdy wie, że odbyło się około 10 spraw o nadużycia finansowe z wyrokiem skazującym. Ekipa wodociągowa nie ma rozeznania o zaworach - zasuwach odcinających poszczególne sektory miasta.Dwa lata temu w dzień Wigilii Bożego Narodzenia w okolicach mostu była awaria linii wodociągowej z braku rozeznania i innych zaniedbań niepotrzebnie wyłączono północną część miasta.Gospodarka ściekami uległa pogorszeniu, przez stosowanie ciśnieniowego przepychania kanałów samochodem asenizacyjnym, który przez duże ciśnienie powoduje rozszczelnienie starej poniemieckiej instalacji na kielichach łączeniowych. Ścieki wybijają przez grunt do piwnic nisko położonych budynków.Burmistrz nie radzi z tą firmą, udaje że nic się nie dzieje.
Cytować
+5 #1 antoni 2014-10-05 21:07
W tym mieście, każdy przetarg to jakaś porażka, jak już nikt sie nie zna to można wynająć kogos do sprawdzenia, wychodzi na to ,że miasto nie kontroluje żadnych inwestycji!!!!
Cytować

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież