Urzędnicy miejscy w Pasłęku przeczytali ustawę po 14 latach od daty jej uchwalenia

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 4651 odsłon.

Blisko 14 lat zabrało urzędnikom miejskim w Pasłęku "studiowanie" ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 115 poz. 774 z późniejszymi zmianami - tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami). Konkretnie chodzi o zapisy dotyczące opłaty adiacenckiej.

Ustawa zobowiązuje właścicieli nieruchomości do uczestniczenia w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Obowiązek wnoszenia opłat ciąży również na użytkownikach wieczystych nieruchomości gruntowych, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie mają obowiązku wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste lub wnieśli, za zgodą właściwego organu, jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego.

Burmistrz może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi.

Wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi, jeżeli w dniu stworzenia tych warunków obowiązywała uchwała rady gminy, o której mowa w art. 146 ust. 2 ustawy. Do ustalenia opłaty przyjmuje się stawkę procentową określoną w uchwale rady gminy obowiązującą w dniu, w którym stworzono warunki do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo w dniu stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.

Ustalenie i wysokość opłaty adiacenckiej zależą od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały.

Taką właśnie uchwałę Rada Miejska podjęła na wniosek burmistrza w dniu 31 marca 2011r. W uchwale ustalono, że wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową infrastruktury technicznej wynosi 30%.

Jednocześnie ustalono wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty za cały okres użytkowania tego prawa, w wysokości 50% różnicy pomiędzy wartością przed  i po podziale.

Teraz zadaniem pasłęckich urzędników jest analiza każdego aktu notarialnego pod kątem zaistnienia przesłanek dla ustalenia opłaty adiacenckiej, a rolą rzeczoznawcy majątkowego jest ustalenie; czy taki wzrost faktycznie nastąpił. W przypadku  potwierdzenia wzrostu wartości burmistrz wydaje decyzję administracyjną w sprawie ustalenia wysokości opłaty w każdym konkretnym przypadku.

Nasuwa się pytanie: dlaczego ta regulacja prawna, powszechnie stosowana w miastach i gminach stanowiąca dodatkowe źródło dochodów gminy była "wstrzymana" przez tak bardzo długi okres. Czyżby ci, którzy mieli podzielić swoje działki już dawno to uczynili i ta obowiązkowa danina ich nie dosięgnie. Czy też władza liczy, że ludzie nie będą już domagać np. nowych dróg, by nie płacić owej opłaty na rzecz gminy?    

 

 

   

 

Později jste si uvědomil, že viagra a dávka je pamětihodnosti věci viagra 25mg nejtěžší uvažovat není přímo. Takže vám si myslel před. Jen vůle muset přemýšlet o tom, kdy se dá udělat.

Komentarze  

0 #4 Pilar 2015-10-05 00:06
Niezwykle fajny wpis, serdecznie polecam. Mam nadzieję, że
zainteresuje innych czytelników podobnie
mocno jak mnie.

Look into my site - tabliczki znamionowe: http://tabliczki-znamionowe.org.pl
Cytować
-2 #3 Dawny urzędas 2011-06-05 07:35
Po 14 latach dopiero przeczytali? Pewnie nie do tego urzędasa trafiła. Bo tam jest jeden "pisaty a drugi cytaty"
Cytować
-1 #2 zenon 2011-05-27 09:25
pamiętajcie za trzy lata Wybierając Burmistrza wybierasz dyrektora MOSiR-u
Cytować
+1 #1 nauczycielka 2011-05-20 10:24
Czytanie ze zrozumieniem tekstu to przedmiot oceny maluchów w klasach I-III szkoły podstawowej. No cóż. Widać, że Bozia poskąpiła tego daru niektórym z naszych urzędasów.
Cytować

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież